Schuldhulpverlening / WSNP / Buitengerechtelijke akkoorden

Mocht u in een situatie verkeren waarbij u zodanige schulden heeft dat u er zelf niet meer uitkomt, dan is er toch vaak een oplossing te bedenken.

WSNP en voortraject WSNP (minnelijke regeling)

U zult mogelijk wel eens hebben gelezen over de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen (WSNP). Dit is een wettelijke schuldsaneringsregeling die 3 jaar duurt en waarbij de rechtbank een bewindvoerder aan u toewijst.  Als u zich aan alle voorwaarden van de WSNP houdt, dan kunt u de zg. “schone lei” verkrijgen. Dat betekent dat de restantschulden geheel worden kwijtgescholden.

De wettelijke schuldsaneringsregeling is pas mogelijk nadat u het verplichte voortraject (de minnelijke regeling) heeft doorlopen. Deze regeling wordt voornamelijk verzorgd door gemeenten, dan wel door instanties die door die gemeenten daartoe de bevoegdheid hebben gekregen.

Tussentijdse beeindiging WSNP

Indien men is toegelaten tot de WSNP, kunnen in sommige gevallen conflicten ontstaan met de bewindvoerder. Dit kan er toe leiden dat de WSNP tussentijds wordt beëindigd. De gevolgen zijn ernstig: niet alleen herleven alle schulden, maar bovendien zal een nieuw verzoek om toelating tot de WSNP in de meeste gevallen eerst na 10 jaar mogelijk zijn.

Weigering schone lei na verloop WSNP-traject

Soms wordt het volledige WSNP-traject doorlopen, maar weigert de rechtbank de schone lei te verlenen, omdat niet aan alle voorwaarden is voldaan. De schulden herleven en een nieuw verzoek om een schuldsaneringsregeling kan dan eerst na 10 jaar worden gedaan.

Buitengerechtelijk akkoord

Wanneer de weg tot de minnelijke regeling of de WSNP is uitgesloten, dan is het in een aantal gevallen mogelijk om een buitengerechtelijk akkoord aan uw schuldeisers aan te bieden, in de vorm van een liquidatie-akkoord (wanneer u via derden een bedrag ineens aan uw schuldeisers kunt aanbieden) dan wel prognose-akkoord (waarbij feitelijk een schuldregeling vergelijkbaar aan het minnelijke traject aan de schuldeisers wordt aangeboden).

Als gespecialiseerde advocaten op dit werkterrein staan wij u graag bij terzake:

  • weigering toelating tot de WSNP
  • tussentijdse beëindiging van de schuldsanering
  • weigering van het verlenen van de schone lei na het doorlopen van het schuldhulpverleningstraject
  • voorlopige voorziening (spoedprocedure)
  • dwangakkoord (indien de minnelijke regeling stuk loopt door niet medewerking door één of meer schuldeisers)
  • een beslissing van de bewindvoerder of rechter-commissaris waarmee u zich niet kunt verenigen (NB: de wet sluit beroep tegen een aantal beslissingen uit)
  • het aanbieden van buitengerechtelijke akkoorden*

Fatale termijnen

Het is van groot belang dat u tijdig contact met ons opneemt. De beroepstermijnen zijn erg kort (8 dagen bij weigering toelating, tussentijdse beëindiging en weigering schone lei en zelfs 5 dagen bij beroep tegen beslissingen van de rechter-commissaris). Dit zijn zg. “fatale termijnen”, hetgeen betekent dat indien de termijn is verlopen, er niets meer tegen de beslissing kan worden ondernomen.

Kosten

In de hierboven genoemde situaties kunnen de kosten meestal worden beperkt door het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand (* muv buitengerechtelijke akkoorden). Meer daarover kunt u lezen op de website www.rvr.org. Bij het aanbieden van een buitengerechtelijk akkoord brengen wij een vast bedrag in rekening, afhankelijk van de hoogte van de schuldenlast en het aantal schuldeisers.